Condicions Generals

EMPRESA
AGI MANAGEMENT APARTMENT, S.L. amb domicili a Avda Rhode, 201 i NIF B55355713 registrada al REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA, Tom 2936, Foli 194, Full GI55497, actua com a explotadora dels allotjaments turístics en condició de propietària, arrendatària i el cas.

IMPORT
L'import total de l'estada és l'indicat a les condicions particulars d'aquest document, aquest import engloba tant l'estada, la taxa turística, les despeses d'administració i tots els serveis extres que hagi contractat el client.

REGISTRE D'OCUPANTS
El procés de registre d'ocupants serà realitzat pel client de forma en línia a través d'un accés que l'empresa enviarà al client mitjançant correu electrònic o missatgeria de whatsapp, en aquest registre el client haurà d'introduir les dades i les dades de la resta de viatgers que us acompanyaran i que mai no podran ser major nombre que la capacitat màxima de l'allotjament reservat. A la finalització del procés el client haurà de pagar el saldo pendent i signar el contracte dels serveis contractats.

DIPÒSIT DE GARANTÍA
En el procés de Registre d'ocupants, el client consentirà l'autorització de càrrec a través de targeta de crèdit a favor de la societat AGI MANAGEMENT APARTMENT, S.L. per l'import indicat com a fiança. Al final del contracte el client es compromet a lliurar en idèntiques condicions en què va trobar tant l'allotjament, el mobiliari o els seus utensilis, fent-se responsable de tots els deterioraments que s'ocasionin durant l'arrendament com a conseqüència de la seva mala utilització, fins i tot els provocats per animals domèstics. En cas contrari, serà deduïda del dipòsit de garantia la quantia corresponent a la neteja, reparació o esmena dels deterioraments corresponents.

SERVEIS I SUPLEMENTS
L'import de l'allotjament inclou l'ús del mateix, els subministraments i els serveis indicats, per al període i les persones que figuren en les condicions particulars d'aquest contracte, a l'apartat de "serveis inclosos". Tots aquells serveis no inclosos i contractats pel client hauran de figurar a l'apartat de "suplements" amb el seu import corresponent a les condicions particulars d'aquest contracte

CHECK-IN
L'accés a l'allotjament pot ser mitjançant clau física que es lliurarà pel nostre personal o mitjançant expenedores de claus a les nostres oficines o mitjançant un enllaç que, de forma digital, facilitarà l'obertura del client al vostre allotjament. En qualsevol dels casos l'horari del checkin començarà a partir de les 14.00 hores del dia d'entrada excepte aquells dies que són festius, la societat es posarà en contacte amb el client per indicar els canvis en l'horari i la forma de lliurament de claus.

CHECK-OUT
El client haurà d'abandonar l'allotjament abans de les 10:00 hores del dia assenyalat a les condicions particulars d'aquest contracte, en cas que l'accés hagi estat amb clau física, haurà de tornar-les en lloc on se li hagi indicat a través de missatgeria i en en cas que el vostre accés hagi estat a través del sistema digital, aquest deixarà de funcionar a l'hora màxima del chack-out.

NORMES DE COMUNITAT
Els allotjaments integrats en una comunitat de veïns estaran regits pel seu reglament de règim interior i/o estatuts de la comunitat. En el cas d'instal·lacions comunitàries com piscines, pistes de tennis, etc... que no estan obertes durant tot l'any, les dates d'obertura i tancament depenen del temps, la demanda, la higiene i altres factors. Per aquest motiu, l'empresa no es fa responsable del tancament d'instal·lacions dins d'un complex comunitari per factors aliens, així mateix els clients seran responsables de la seva seguretat per l'ús d'aquestes instal·lacions.

RESOLUCIÓ DE CONTRACTE
L'empresa podrà rescindir de forma automàtica el contracte sempre que detecti excés d'ocupants en un allotjament als previstos al check-in, la subcontractació a tercers de l'allotjament, la modificació de la ubicació del mobiliari dels allotjaments i la realització a l'allotjament de qualsevol activitat que entri en contradicció amb la normativa aplicable, així com els usos de convivència, higiene i ordre públic habituals o que impedeixin el descans normal d'altres usuaris de l'immoble, complex o urbanització.

RESPONSABILITATS EXCLOSES
L'empresa no es farà responsable dels robatoris, les pèrdues o els danys que puguin patir els clients durant la seva estada, dels talls de subministrament de grans companyies d'electricitat, aigua, gas, wifi o telèfon, del trencament d'electrodomèstics o qualsevol altre aparell que formi part de l'allotjament i que per a la seva reparació sigui necessària l'assistència del SAT especialitzat i el període de reparació del qual sigui elevat, les obres que l'Ajuntament de la població o empreses alienes puguin realitzar als voltants a l'edifici i fins i tot als mateixos edificis i que puguin afectar el desenvolupament normal de l'estada del client. L'empresa tampoc no es farà responsable del comportament incivilitzat de veïns, clients o qualsevol persona que pugui provocar la normal estada del client.

ANUL·LACIONS
Les condicions de cancel·lació dels serveis contractats es regiran a través de les condicions següents, si el client cancel·la fins a 7 dies abans de l'arribada, la cancel·lació no comportarà despeses, en cas de cancel·lar entre 7 dies abans de l'arribada i el dia de arribada el cost suposarà el 50% de l'import de la reserva, en cas de cancel·lar un cop el client està allotjat sense cap raó per fer-ho, el cost serà del 100 % de l'import abonat. En el cas que un cop contractat per part del client un allotjament, no se'n pogués fer entrega, l'empresa es compromet a lliurar un altre allotjament de categoria o superior semblant i en cas de no poder satisfer el client, tornar l'import de diners que aquell hagi lliurat a lempresa per la contractació de la seva estada.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. i al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD), us comuniquem que les dades personals contingudes en aquest document passaran a formar part del tractament REGISTRE DE VIATGERS responsabilitat d'AGI MANAGEMENT APARTMENT, S.L., i la finalitat del qual és el manteniment del registre d'entrada de viatgers a l'empara del que disposa l'article 12.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, Reial decret 1513/1959, de 18 d'agost, i Ordre INT/1922 /2003, de 3 de juliol, sobre llibres registre i comunicats d'entrada de viatgers en establiments d'hostaleria i altres, i queden a disposició de l'autoritat policial competent i es conservaran durant el termini de cinc anys legalment establert. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Podeu exercitar, en tot moment, els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la vostra petició a AGI MANAGEMENT APARTMENT , S.L., AV. RHODE 201, 17480-ROSES (GIRONA) o enviant correu electrònic a proteccion@immogestio.com, havent d'identificar-se mitjançant DNI, Passaport o Targeta de Residència