Condicions Generals

COSTAGIRONA

El portal www.costagirona.com és una marca propietat de la societat AGI MANAGEMENT APARTMENTS S.L. amb domicili a Av Rhode, 201 de 17480 Roses (Girona) i NIF 55.177.463, la qual actua únicament com a intermediària i la seva responsabilitat es limitarà a aquesta funció

ÀMBIT DEL SERVEI

Els clients a través del nostre portal www.costagirona.com podran fer reserves d'un allotjament, establint en aquest moment una relació contractual directa, legalment vinculant, amb L'Agència, propietari o gestor de l'allotjament reservat que d'ara endavant anomenarem el proveïdor.

INFORMACIÓ

El proveïdor, a través de les eines informàtiques compatibles amb COSTAGIRONA, és qui fixa els preus, serveis extra, fotos dels allotjaments, característiques, estades mínimes, regles d'ocupació, fiança, etc ... i per tant és responsable de la veracitat de la informació subministrada, així mateix també garanteix que les tarifes inclouen tots els impostos i taxes corresponents conforme la legalitat vigent.

IMPORTANT

Tots els allotjaments tenen associat al portal www.costagirona.com l'apartat IMPORTANT, el client ha de llegir detingudament aquest apartat on es recullen dades importants de la reserva com a suplements, taxes, horaris, mascotes, política de cancel·lació, etc ... i que formen part de les condicions generals de l'acord que se subscriu entre el proveïdor de l'allotjament i el client.

PAGAMENTS

Les reserves realitzades a través del portal no seran confirmades fins que no es rebi el pagament del 30% de l'import de la mateixa a través dels diferents mitjans de pagament que la plataforma www.costagirona.com posa a disposició del client. La resta del pagament es realitzarà al lliurament de claus al domicili del proveïdor o aquell punt que aquest indiqui a través de la informació que ha de subministrar al client abans de la data del servei.

RECLAMACIONS

El proveïdor lliurarà l'allotjament reservat a les condicions correctes d'habitabilitat, neteja i correcció, sense defectes ni mancances realativas a les característiques contractades a través d'www.costagirona.com En cas en que l'allotjament presentés deficiències, el client haurà de presentar al proveïdor una reclamació abans de les 24 hores d'haver-se iniciat l'estada, i el proveïdor sempre que aquesta reclamació sigui fundada haurà de dur a terme qualsevol accón necessària per a la reparació de les mancances manifestades pel client.

DANYS DE L'ALLOTJAMENT

El client és l'únic responsable davant el proveïdor de tots els danys que durant el període de la seva estada pogués ocasionar-se en l'allotjament contractat. El proveïdor després de cadascuna de les estades dels clients haurà de realitzar una inspecció als allotjaments i determintar amb el client els danys que puguin haver-se realitzat, aplicant si així ho estima correcte i amb l'acord de tots dos l'import dels mateixos i la seva forma de cobrament.

JURISDICCIÓ

Tot litigia entre el proveïdor i client derivat de la relació contractual que els vincula a través de les reserves realitzades al portal www.costagirona.com, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmetran a la jurisdicció del Jutjat de primera instància del lloc on es trobi l'allotjament contractat.